Regulament concurs “Fain Music Weekend 3”

Regulament concurs pentru Locul1. Cort personalizat cu Fain, Locul2. O invitatie dubla, 3. Un tricou Fain Music Weekend (denumit în continuare “Concursul”)

Concursul se va desfășura pe pagina de Facebook a Fain în perioada 8 august 2023 – 31 august 2023.

În cadrul acestui concurs premiul este câștigat prin tragere electronică la sorți cu ajutorul programului https://commentpicker.com/  Extragerea va fi înregistrată și publicată pe pagina Facebook Fain în data de 21 August 2023 23:59.

1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL

Organizatorul concursului cu premii desfășurat pe pagina Facebook Fain. Camping Fain SRL (denumită în continuare “Organizator”) cu sediul în comuna Lunca Bradului, Sat Salard nr 133A/înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul

J26/1611/2017 

 

 

cu cod unic de înregistrare 38142410 în calitate de ofertant al premiului.

Participanții la acest concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentate mai jos (denumit în continuare “Regulament”)

Regulamentul va fi disponibil oricărei persoane în mod gratuit la adresa www.campingfain.ro  pe toată perioada concursului. Nicio modificare a regulamentului nu poate produce efecte retroactive și toți participanții înregistrați până la momentul modificării vor beneficia de drepturile deja obținute. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunoștința a modificărilor de către participanți. 

Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți Participanții și pentru toate entitățile implicate în derularea Campaniei și în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu toate modificările și completările ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Decizia de participare la Campanie conform regulilor din prezentul regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), aparține fiecărui participant în parte, care prin înscriere își asumă în mod neechivoc respectarea tuturor prevederilor Regulamentului și a condițiilor de participare și derulare, care sunt obligatorii pentru toți participanții.

Regulamentul este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în România și este disponibil, în mod gratuit, oricărui participant, site-ul www.campingfain.ro

2. ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat și se va desfășura în mediul online, fără limite teritoriale exclusiv în intermediul paginilor oficiale de Facebook.

3. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 

Campania se desfășoară în perioada 14 – 21 August 2023, pe conturile de Facebook a organizatorului. 

Campania este organizată pe teritoriul României, în mediul online, pe rețelele de socializare Facebook, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

4. DREPTUL ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

4.1. La această Campanie pot participa toate persoanele fizice cu vârsta peste 18 ani rezidente în România.

4.2. Nu pot participa la Campanie angajații Organizatorului, ai societăților din grupul  Organizatorului, soțul/soția și nici rudele de gradul I și II ale persoanelor menționate anterior. În cazul în care, în cadrul tragerii la sorți se vor extrage aceste persoane, rezultatele vor fi declarate invalide.

4.3. În Campanie nu vor fi înscrise persoanele care transmit Organizatorului un mesaj prin care arată că nu mai doresc să participe la adresa de e-mail a Organizatorului: campingfain@gmail.com

4.4. Pentru înscrierea valida în vederea participării la Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

1. Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Secțiunii 3 de mai mai sus;

2. Participantul trebuie să dețină un cont activ pe rețeaua de socializare Facebook pe care se derulează concursul. 

3. Participantul trebuie să dea like paginii de Facebook a organizatorului 

4. Participantul trebuie să menționeze cati prieteni isi doreste in oricate comentarii. 

5. Participantul trebuie să se informeze în prealabil și în detaliu cu privire la oricare dintre termenii și condițiile privind desfășurarea Campaniei, conform prezentului Regulament.

6. Un Participant unic este identificat pe baza ID-ului contului de pe rețeaua de socializare.

Materialele foto/video/de tip mesaj trebuie să respecte următoarele cerințe pentru a fi acceptat în campanie:

 • să nu includă conținut licențios, imoral sau antisocial;
 • să nu conțină detalii defăimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare în general sau în mod direct pentru persoane de o anumită rasă, etnie, religie, orientare sexuală sau grup socio-economic;
 • să nu conțină amenințări către nicio terță persoană, loc, afacere sau grup, să nu lezeze intimitatea, dreptul la viață privată și/sau alte drepturi ale niciunei terțe persoane, firme sau entitate și să nu încalce în niciun alt mod legislația și reglementările aplicabile.
 • să nu conțină referiri sau imagini cu privire la mărci înregistrate sau neînregistrate;
 • să nu conțină aluzii/referiri directe sau indirecte la mărci de țigarete sau alcool;
 • să respecte tematica campaniei așa cum este descrisă pe site;
 • să nu conțină elemente obscene, jignitoare sau antisociale, iar activitatea desfășurată/sportul practicat în cadrul paginilor nu trebuie să pună în pericol în niciun fel siguranța și sănătatea participantului;
 • să nu folosească texte, logo-uri sau orice alte materiale care implică drepturi de autor sau care nu aparțin participantului;
 • prin încărcarea/înscrierea în campanie a materialelor, participanții declară pe proprie răspundere că în acele fotografii/imagini video sunt reprezentați ei înșiși și au drepturi depline de proprietate asupra imaginilor, au acordul persoanelor care apar în acestea și le încărca de bună voie în platformă.

5. MECANISMUL CAMPANIEI  

5.1. Fiecare persoană participantă care respectă condițiile impuse de Organizator, va fi inscrisă automat în tragerea la sorți pentru premiile indicate la Capitolul 6 al prezentului regulament.

5.2. Premiul va fi acordat în urma unei trageri la sorți efectuate prin intermediul platformei https://commentpicker.com/ pentru comentariile înscrise pe pagina de Facebook la data de 21 August.

5.3. Câștigătorul va fi anunțat de către organizator public pe Facebook, în termen de 1 zi lucrătoare de la data tragerii la sorți prin care acesta a fost desemnat câștigător, prin print screen-uri / video cu numele câștigătorului. 

5.4. Premiul trebuie revendicat de câștigătorul anunțat în termen de 1 zi de la momentul comunicării menționate anterior. În caz contrar sau în cazul în care câștigătorul desemnat nu poate fi contactat, acesta va fi invalidat.

5.5. Premiul se va ridica de la adresa organizatorului in cadrul evenimentului Fain Music Weekend din data de 8-10 Septembrie 2023.

6.  PREMIILE CAMPANIEI  

6.1.  Campania constă în acordarea următoarelor premii:

Locul unu: un cort de doua persoane, personaizat Camping Fain

Locul doi: O invitatie dubla la evenimentul Organizatorului Fain Music Weekend.

Locul trei: Un tricou personalizat Fain Music Weekend.

6.2. Câștigătorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau alte bunuri și nici nu poate solicita modificări ale caracteristicilor premiului oferit de către Organizator.

7. PROTECȚIA ÎN CAZUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și după caz, în conformitate cu alte prevederi legale aplicabile în acest domeniu.  

7.1. Date privind operatorul de date cu caracter personal  

În vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de SC Camping Fain SRL  în calitate de organizator al campaniei.  

7.2. Scopul prelucrării  

Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Organizator, ăn vederea:  

 • organizării și desfășurării Campaniei; 

7.3. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate pentru desfășurarea Campaniei  

Pentru înscrierea și derularea campaniei, inclusiv pentru contactarea participanților în legătură cu prezenta campanie, Organizatorul va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:  

 • nume, prenume, adresa/cont de Facebook

7.4.Temeiul legal al prelucrării  

Temeiul legal al prelucrării este interesul legitim al Organizatorului de a încuraja vizitatorii paginii de Facebook a Organizatorului să se angajeze la participarea în diverse activități.

Pentru extragerea câștigătorului se utilizează aplicația https://commentpicker.com/

7.6.Drepturile participanților față de prelucrarea datelor cu caracter personal  

Organizatorul garantează participanților exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR). 

8. ÎNCETAREA CAMPANIEI 

Prezenta Campanie va putea înceta înainte de termenul prevăzut în regulament și în cazul producerii unui eveniment de forță majoră de natură a face imposibilă desfășurarea Campaniei sau dacă Organizatorul decide acest fapt, comunicând public respectiva modificare a Regulamentului. În cazul în care, în urma unor verificări ulterioare, se constată că au fost încălcate condițiile prevăzute în prezentul Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage premiul acordat. 

9. LITIGII  

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din Târgu Mureș.  

10. DISPOZIȚII FINALE 

Participarea la aceasta Campanie implică obligativitatea participanților de a respecta prevederile prezentului Regulament.